Transportbetingelser

 1. Veggfaste/monterte gjenstander må skrues ned av kunden. Vaske- og oppvaskmaskin må frakobles og slanger tømmes for vann. Oppvaskmaskin må også trekkes fram fra evt innredning og plasseres lett tilgjengelig på gulv. Bildekk, ski, samt andre gjenstander må være rengjort slik at man ikke tilgriser last, bil eller flyttetepper.
 2. Ildsfarlige, eksplosive, illeluktende eller etsende stoffer tas ikke med i flyttebilen. Skulle slike stoffer likevel forekomme, er kunden/oppdragsgiver ansvarlig (også økonomisk) for de skader som måtte oppstå.
 3. Transport av vaskemaskiner, platespillere og liknende må kunden selv sørge for innvendige transportsikringer, da transportøren ikke tar ansvar for det innvendige system.
 4. Transportøren tar ikke ansvar for skader på bl.a. vegger som måtte oppstå i trange oppganger pga. store og tunge gjenstander. Det overtas intet ansvar for skader på varer i dypfryser og andre temperatur ømfintlige varer som for eksempel blomster, grønnsaker, osv.
 5. Kunde må sjekke om det er tillat med parkering av lastebil utenfor begge adresser, dersom det ikke er tillat, må kunde bestille leie av gategrunn hos den lokale parkeringsetat.  Dersom transportøren selv må leie gategrunn, vil kunde bli belastet for disse utgiftene, også tidsbruket transportøren bruker for å få leiet gategrunnen.
 6. Dersom dør-til-dør transport ikke kan gjøres pga. uforutsette hindringer (for eksempel dårlig brøyting av snø, trang oppkjørsel med mer) som ikke er inkludert i tilbudet, vil kunden måtte bære omkostningene med omlastingsbil, og evt. andre merutgifter. Sjåførens vurdering blir avgjørende i slike tilfeller.
 7. Erstatningen er begrenset til kr 50.000,- for hver enkelt gjenstand, med mindre de er spesifisert i avtalen. Forsikringens egenandel er for tiden Kr 3.000,-. For mer utfyllende beskrivelse av forsikringsvilkårene viser en til If’s flytteforsikring vilkår nr 812. Om IKKE Flytteforsikring er tegnet, er det ingen som er ansvarlig ved eventuelle skader/tap av flyttegods, flytteforsikring må være tegnet enten gjennom flyttebyrå, eller gjennom eget forsikringsselskap. Forsikringspremien skal tilsvare den verdien flyttegodset har, normalt det samme som innboforsikringen.
 8. Dersom pakking ikke er med i tilbudet, er kunden selv ansvarlig for at flyttegodset er forsvarlig pakket og merket med navn og adresse. Ved levering vil møbler og kasser/kartonger bli plassert etter kundens/oppdragsgiverens anvisninger. Er kunden ikke tilstede, vil godset bli plassert  etter sjåførens beste skjønn.
 9. Ved leie av lagerplass må kunden selv sørge for at innboet er forsikret under lagringen, normalt er det tilstrekkelig å gi beskjed til eget forsikringsselskap om at innboet er lagret. Vår lageradresse er: Antonsen T-Line AS, Sminesveien 776, 8408 Sortland.
 10. Ved handling (dvs uttak/innsetting av deler av lasset mens det er lagret) vil det bli beregnet et tillegg for hver gang handling skjer. Timepris på handling er kr 300,-/time eks mva, pr mann, i tillegg kommer det kr 200,- eks mva for hver kasse som settes fram.
 11. Transportøren står ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes forhold som borgerlige uroligheter, krig, jordskjelv, sykdom, kjøreuhell, motorhavari, fergeforsinkelser, veisperringer, store snøfall, og uframkommelighet.
 12. Reklamasjon med skader og lignende må fremsettes skriftlig, uten begrunnet opphold, og senest innen 7 dager fra godsets levering om intet annet er avtalt.
 13. Flyttinge skjer kun mot kontant betaling eller garanti/bekreftelse og senest før godsets levering om intet annet er avtalt. Reklamasjonsretten opphører ikke når betalingen skjer, og betalingen kan ikke holdes tilbake pga skader, forsinkelser og lignende. Forsikringssaker behandles ikke før oppdraget er betalt. Hvis kunden ikke betaler ved lossing (når det ikke er gjort skriftlig avtale om annen betalingsmåte) kan flyttebyrået sette flyttelasset på lager inntil oppdraget er betalt. Kunden må da dekke de ekstra kostnadene flyttebyrået måtte ha ved å sette flyttelasset på lager.
 14. Tilbudet gjelder inntil den mengde det er gitt pris på, og det er denne mengden det blir satt av plass til i flyttebilen ved bestilling. Skulle det vise seg at virkelig mengde er større enn bestilt mengde, tar flyttebilen det overskytende med dersom det er plass, mot et tillegg i prisen. Kunden skal gjøres oppmerksom på at det blir tillegg, men dersom kunden er utilgjengelig, vil sjåfør og ansvarlig på kontoret ta avgjørelse på kundens vegne.
 15. Evt tillegg i flyttepris.: Ekstrapris på etg: kr 50,-/m3/etg eks mva. Dersom flyttelass skal til høyere etasje enn det som er gitt i anbud. Ekstrapris på avstand: Større avstand enn 20 m: Kr 50,-/m3/20 m avstand, eks mva. Dersom avstand er større enn det som er gitt i anbud. Tillegg for tunge ting: (Piano/safe o.l.) Kr 500,-/eks mva pr person som er med å løfter. Tillegget gis dersom kunde ikke har nevnt om det tunge objektet, og det ikke er spesifisert i anbud.
 16. Kundens informasjonsplikt: Dette tilbudet er basert på og utarbeidet på bakgrunn av de opplysninger som kunden har gitt, og det er derfor svært viktig at informasjon vedr. de forhold som har med flyttingen gjøre, er korrekt, uttømmende og ikke til å misforstå. Om noe inntreffer som kan tilskrives feil eller tilbakeholdt informasjon, må kunden bære ansvaret (også økonomisk) alene.
 17. For enhver tvist som måtte oppstå vedrørende denne kontrakt, vedtar partene Vesterålen Tingsrett som lokale for løsning av tvisten.